هاب سرمایه‌گذاری شریف

نشریه پیشرو

تلاش پدران و مادران ما از دوران مشروطیت تا امروز با فرازها و فرودهای متعددی همراه بوده است. با این حال و برغم همه ناملایمات، بارقه امید به توسعه ایران خاموش نشده است. ما نیز در پیشرو  تلاش می کنیم به دور از بلند پروازی از یک سو یا نادیده گرفتن فرصت ها از سوی دیگر، در مورد توسعه و نقش کارآفرینان جهت دست یابی به آن، گفتگو کنیم. در این مسیر همکاری تبلیغاتی با کارآفرینان، پژوهشگران، نوآوران، صاحبین کسب و کار و ... می تواند جدا از تقویت استقلال مالی نشریه به توسعه شبکه همکاران و برداشتن گامی عینی در مسیر توسعه ایران بزرگ بیانجامد. شاید این اولین و آخرین شماره پیشرو باشد با این حال تلاش می کنیم مفید و موثر باشیم و گامی هر چند کوچک در جهت توسعه کشورمان برداریم. با این توضیح اگر اهداف پیشرو را مفید و مثبت ارزیابی می کنید، می توانید با حمایت مادی یا معنوی خود از این نشریه حمایت کنید.

انتقاد یا پیشنهاد خود را با ما در میان بگذارید

نشریه پیشرو در حال حاضر به عنوان ویژه نامه Vc Cup یا هاب سرمایه گذاری شریف، راه اندازی شده است. شایان ذکر است این ویژه نامه در آبان پیش رو منتشر خواهد شد.